Định mức 10 - Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Định mức 10 là các bộ định mức được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019 ngày 29/12/2019. 

Định mức 10 gồm: Định mức dự toán Khảo sát xây dựng công trình; Xây dựng công trình; Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; Sử dụng vật liệu xây dựng.

Định mức 10 là Các bộ định mức được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019, ngày 29/12/2019, tôi xin gọi là Định mức 10 cho dễ nhớ.

Nội dung chính của Định mức 10:

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Các bộ định mức được ban hành:

 • Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình
 • Định mức dự toán xây dựng công trình
 • Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
 • Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
 • Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 • Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng 
 • Định mức sử dụng vật liệu xây dựng. 

-  Áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng

-  Các tổ chức, các nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP)

-  Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng Định mức 10 để xác định chi phí đầu tư xây dựng là căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

3. Xử lý chuyển tiếp

-  Việc áp dụng Định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị đính số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau: 

 • Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Định mức 10 thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng Định mức 10 để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
 • Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Định mức 10 có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Định mức 10 thì áp dụng Định mức 10 để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

 • Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Định mức 10 thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

4. Hiệu lực thi hành.

-    Định mức 10 được ban hành ngày 29/12/2019 do Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh ký có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

Link Định mức 10Tải về (và nhấp chuột vào dòng có chữ download file tôi đã khoanh đỏ như hình dưới để tải Định mức 10 về xem)

Viết bài: Thảo Chi

Bài viết có thể bạn quan tâm:

1. Nhận bóc tách khối lượng, nhận lập dự toán công trình

2. Các bước lập dự toán xây dựng công trình

3. Định mức bê tông mác 200, mác 250

4. 6 lợi ích của việc lập dự toán


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng